T06 JOURNAL – Albuquerque, New Mexico to St. Augustin, Florida 91

t06_AlbToFlorida